Leonardo Lucchetti

Leonardo Lucchetti

Business Analytics

Fordham University, Gabelli School of Business (building)

Business Analytics

Logo Fordham, Gabelli School of Business

School

Country of Origin

Brazil

Country of Study

United States

Study mode

Business Analytics